Showing the single artwork

Terauchi Manjiro

Famous Park In Shikohu
30.2 x 47.7 cm watercolour