Bowl - Alistair Whyte

Alistair Whyte

Bowl

stonewareLight celadon glaze.