Soba cup (soba choko) - Arita kilns Arita, Kyushu, Japan

Arita kilns Arita, Kyushu, Japan

Soba cup (soba choko)

porcelain