Pair of bowls - Arita, Kyushu, Japan

Arita, Kyushu, Japan

Pair of bowls

porcelainColoured underglaze