Vase - Edmund Barnaby Powell

Edmund Barnaby Powell

Vase

glassRibbon range, ruby red glass.