Water dropper (suiteki) - Etsu Chiku

Etsu Chiku

Water dropper (suiteki)

stoneware (Oribe ware)