Vase - Gonda Hirosuke

Gonda Hirosuke

Vase

copper, enamelMusen style enamel on copper.