Vase - Gunnel Nyman

Gunnel Nyman

Vase

glassString of pearls.