Tea bowl - Kawase Shinobu

Kawase Shinobu

Tea bowl

stonewareRibbing and celadon glaze.