Bowl - Kayoko HOSHINO

Kayoko HOSHINO

Bowl

stoneware, sawn cutGlazed.