Moon shadows (tsuki no kage) - Kitamura Tsuryro

Kitamura Tsuryro

Moon shadows (tsuki no kage)

35 x 15 x 58cmstonewareGlaze.