Vase - Makuzu Kozan I

Makuzu Kozan I

Vase

stonewareNamban style.