Bento box - Makuzu Kozan II

Makuzu Kozan II

Bento box

stonewareMatching tokkuri.