Incense burner (koro) - Nagae Shigekazu

Nagae Shigekazu

Incense burner (koro)

porcelainRabbit.