Vase - Nils Landberg

Nils Landberg

Vase

glassDusk series - model 3538/4.