Shrewsbury, Shropshire - Paul Sandby

Paul Sandby

Shrewsbury, Shropshire

Framed: 93 x 123cmgouache, wash