Tea bowl (chawan) - Sakai Kobu

Sakai Kobu

Tea bowl (chawan)

stoneware (Shino ware)Shino glaze.