Incense burner (koro) - Seifu Yohei III

Seifu Yohei III

Incense burner (koro)

stonewareSilver lid, celadon glaze.