Nested bowls - Seifu Yohei III

Seifu Yohei III

Nested bowls

porcelainSet of 3 nested bowls.