Dish (hachi) - Shigkazu Nagae

Shigkazu Nagae

Dish (hachi)

porcelain