Torso - Shona Nunan

Shona Nunan

Torso

bronze, patinated