Water jar (mizusashi) - Sugimoto Sadamitsu

Sugimoto Sadamitsu

Water jar (mizusashi)

stoneware