The Trout Fishermen - Thomas Bewick

Thomas Bewick

The Trout Fishermen

7.7 x 9.4 cmwood engraving