Vive Le Roi! ... - Thomas Rowlandson

Thomas Rowlandson

Vive Le Roi! ...

30 x 23.5cmetching