Bowl - Unknown Korea

Unknown Korea

Bowl

stonewareHakeme (j) decoration.