Bowl - Unknown Korea

Unknown Korea

Bowl

stoneware