Tea bowl - Unknown Korea

Unknown Korea

Tea bowl

stoneware