Bowl - Wakao Kei

Wakao Kei

Bowl

stonewareIn the form of an open pod.