Water jar (mizusashi) - Yoshimoto Toshu

Yoshimoto Toshu

Water jar (mizusashi)

stoneware (Bizen ware)