Bowls - Arita, Kyushu, Japan

Arita, Kyushu, Japan

Bowls

porcelainSet of 3 bowls.