Vase - Edmund Barnaby Powell

Edmund Barnaby Powell

Vase

glassAmethyst.