Shrine of the thunder god - Miyanaga Rikichi

Miyanaga Rikichi

Shrine of the thunder god

28 x 29.5 x 19.5cmporcelain, celadon glaze