A Form - Toko Shinoda

Toko Shinoda

A Form

lithograph